Tillitsvalgte og studentpolitikk

Dine tillitsvalgte

Hva er et studentråd?

Ved NTNU har vi, som ved alle institusjoner omfavnet av Universitets- og Høyskoleloven (uhl) lovfestet bestemt at disse såkalte “Studentorganene” “[…]skal bli hørt i alle saker som angår studentene på det aktuelle nivå” uhl. §4-1 (4).

Vel, hva betyr det, og hvorfor er det viktig?

Studentrådene ved NTNU er en del av studentdemokratiet ved universitetet, og sammen jobber vi daglig for å representere studenter og sørge for at våre meninger blir hørt der saker bestemmes.

Ved NTNU er det nemlig slik at de er enda mer raus enn uhl., og sier at det alltid skal være minst to (evt 20%) studentrepresentanter tilstede i alle vedtaksdyktige organ! På denne måten sikrer vi at ingen av studentrepresentantene skal føle seg overkjørt i møtene; det kan bli ganske het debatt, og da er det greit å være to.

Studentrådene er gruppert etter fakulteter, og består av instituttillitsvalgte (ITV) ved de ulike instituttene på fakultetene, i tillegg til fakultetstillitsvalgte (FTV).

Okei nå ble det kanskje mange nye ord? Er det studentrepresentant eller tillitsvalgt, og hva er forskjellen? Ingenting. Alle ITV / FTV er både tillitsvalgte, som vil si at de har underskrevet på en taushetserklæring i henhold til norsk lov, OG studentrepresentanter som deltar i møter.

Delta er linjeforeningen for matematikk – og fysikkstudenter, og det er derfor to ulike studentråd som i hovedsak er aktuelle

Dette er en ganske kort introduksjon til studentrådene, men det er så mye mer i studendemokratiet det går ann å snakke om. Visste du for eksempel at man kan stille til å sitte i selveste NTNU-styret? Om man velges får man permisjon fra studiene, man får sitte i de aller øverste organene, og har det som en heltidsjobb et helt år! Du kan lese mer om studentpolitikk her.

PS: Studentrådene IE og NV velger ca halparten av sine medlemmer hvert semester, så her er det mange sjanser!

PPS: Både ITV og FTV er betalte stillinger, og er dermed en utrolig god jobb å ha som deltidsjobb ved siden av studiene.

FTV NV

Karl Kristian Ladegård Lockert

Karl Kristian Ladegård Lockert var bare en forvirret andreklassing i fysikk da han hoppet baklengs med bind for øynene inn i FTV-rollen. Her trivdes han så godt at han stilte opp for et andre år i vervet. Nå er han en litt mer forvirret førsteklassing på masterstudiet i fysikk som har vært på fest med instituttledere, utviklet fakultetets strategi, holdt presentasjoner for ledergruppen, arrangert festligheter, og vært en del av det sosiale nettverket som er studentdemokratiet ved NTNU.

Karl Kristian er ikke direkte politisk engasjert, men som fakultetstillitsvalgt taler man studentenes sak, som gjør det nyttig å være oppdatert på studentpolitikk for å kunne dreise til med kraftsalver av utspekulerte motargumenter når det trengs.

Om det er noe han kan hjelpe med, er det bare å ta kontakt! Selv om han er ca. 190 høy og har rødt skjedd, er han ikke så farlig som han ser ut. Han kan faktisk være ganske artig å prate med!

ITV IFY

Vegard Undheim

Som ITV på Institutt for Fysikk (IFY) deltar Vegard på instituttmøter, studentrådmøter, holder kontortid på
Deltakontoret og svarer på diverse e-poster fra ansatte og studenter. Har du en mening om noe? Kanskje av arten som angår
studie og emne kvalitet? Eller studiearealer, sammenslåing av Gløs og Dragvold, eller oppførsellen til NTNU ansatte?
Disse og alt mulig annet relatert til NTNU som organisasjon er saker du kan gå til Vegard med, som skal prøve å representere
dem etter beste evne ovenfor universitetets diverse instutisjoner (da hovedsaklig ovenfor IFY). Du kan treffe ham på kontortiden hans,
vær —— kl –:–, eller sende ham en e-post til fysikk@sr-nv.no.

Som ITV på Institutt for Fysikk (IFY) deltar Vegard på instituttmøter, studentrådmøter, holder kontortid på
Deltakontoret og svarer på diverse e-poster fra ansatte og studenter. Har du en mening om noe? Kanskje av arten som angår
studie og emne kvalitet? Eller studiearealer, sammenslåing av Gløs og Dragvold, eller oppførsellen til NTNU ansatte?
Disse og alt mulig annet relatert til NTNU som organisasjon er saker du kan gå til Vegard med, som skal prøve å representere
dem etter beste evne ovenfor universitetets diverse instutisjoner (da hovedsaklig ovenfor IFY). Du kan treffe ham på kontortiden hans,
vær —— kl –:–, eller sende ham en e-post til fysikk@sr-nv.no.

Vegard er en engasjert fysikkstudent som likte så godt å gå på bachelor i fysikk, BFY, at han tok et 4. år på bacheloren sin. Dette betyr imidlertid ikke at BFY ikke kan forbedres! For tiden jobber han aktivt med planleggingen av restruktureringen av studiearealene til fysikk, også kjent som fysikkland, og fagplanen til BFY. Instituttet for fysikk har ambisiøse planer for hvordan fysikk skal undervises på NTNU nå i umiddelbar fremtid, deriblandt med nye metoder for å lære bort programmering og laboratoriearbeid.

FTV IE

Katrine Langvik

Som FTV skal man være et bindeledd mellom studentene og studentrådet, fakultetet og studentdemokratiet. Som FTV innen IE-fakultetet er man dermed én av fire representanter for matematikkstudentene, samt resten av fakultetet.

Katrine er ny FTV for IE-fakultetet, og starter nå til høsten 2019. Hennes arbeidsoppgaver er da, blant det nevnt over, å representere fakultetet på studentrådsmøter, AU (Ansettelsesutvalget, ledergruppemøter og for dekanen til fakultetet. Katrine har som mål å kunne forsterke samarbeidet mellom studentene, linjeforeningene tilhørende IE-fakultetet og selve fakultetet. I tillegg vil hun være den kontaktpersonen som alle skal kunne kontakte dersom de ønsker å skrive opp noe.

Foruten å være FTV for IE-fakultetet, studerer Katrine 3. året på bachelor i matematikk, med spesialisering innenfor kryptografi. Hun er óg nå nestleder i ekskursjonskomiteen for 3.klasse, som planlegger ekskursjonen for 2020. Hun har tidligere vært faddersjef for Linjeforeningen Delta under styreåret 2018, tatt del i mange ulike komiteer i Delta, og generelt vært en aktiv Deltager.

ITV IMF

Håkon Johnstuen

Instituttillitsvald (ITV) for studentar tilknytte Institutt for matematiske fag (IMF). Dette inkluderer studentar på bachelor- og masternivå og studentar som går årsstudium. Håkon har vore tillitsvald sidan januar 2019 og er saman med Katrine Deltas representant på Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE).

Kontortida vekslar mellom Studentrådet sine lokale i Gamle Fysikk og deltakontoret. Informasjon plar bli annonsert på Facebook i forkant, i gruppa Linjeforeningen Delta. Alle studentar skal ha ei god studietid og universitetet skal leggja til rette for dette. NTNU har flest studentar i landet og studentane er alle forskjellige og sit med ulike ambisjonar.

Håkon er særleg oppteken av at alle skal kjenna seg velkomne og trygge på studieplassen, og at universitetet fylgjer dei lovfesta rettane til studentane. Dette gjeld særleg det som står om tilretteleggjing og læringsmiljø i lov om universitet og høgskular og lov om målbruk i offentleg teneste.

ITVane har kontortid med ope dør ein gong i veka på stort sett same tid og stad. Kontortida er meint som eit tilbod til studentane for å enkelt nå dei tillitsvalde. Her er det ingen terskel på kva ein måtte ynskje å prata om, og det plar vartast opp med kaffi. Utanom kontortida skal ITV møta med dei klassetillitsvalde og vera i dialog med desse igjennom semesteret. ITVen sit òg i Studentrådet på fakultetet og i programkomitéen for programmet Bachelor i matematiske fag. Har du derfor spørsmål eller innvendingar når det gjeld spesifikke fag eller programstruktur er det naturleg å venda seg til ITVen. Ta gjerne kontakt på e-post med adressa hsjohnst@stud.ntnu.no Elles er kontortida open for alle og det går òg an å ta tak i meg på deltakontoret, matteland eller andre plassar på campus.