Tillitsvalgte og studentpolitikk

Dine tillitsvalgte

Hva er et studentråd?

Ved NTNU har vi, som ved alle institusjoner omfavnet av Universitets- og Høyskoleloven (uhl) lovfestet bestemt at disse såkalte “Studentorganene” “[…]skal bli hørt i alle saker som angår studentene på det aktuelle nivå” uhl. §4-1 (4).

Vel, hva betyr det, og hvorfor er det viktig?

Studentrådene ved NTNU er en del av studentdemokratiet ved universitetet, og sammen jobber vi daglig for å representere studenter og sørge for at våre meninger blir hørt der saker bestemmes.

Ved NTNU er det nemlig slik at de er enda mer raus enn uhl., og sier at det alltid skal være minst to (evt 20%) studentrepresentanter tilstede i alle vedtaksdyktige organ! På denne måten sikrer vi at ingen av studentrepresentantene skal føle seg overkjørt i møtene; det kan bli ganske het debatt, og da er det greit å være to.

Studentrådene er gruppert etter fakulteter, og består av instituttillitsvalgte (ITV) ved de ulike instituttene på fakultetene, i tillegg til fakultetstillitsvalgte (FTV).

Okei nå ble det kanskje mange nye ord? Er det studentrepresentant eller tillitsvalgt, og hva er forskjellen? Ingenting. Alle ITV / FTV er både tillitsvalgte, som vil si at de har underskrevet på en taushetserklæring i henhold til norsk lov, OG studentrepresentanter som deltar i møter.

Delta er linjeforeningen for matematikk – og fysikkstudenter, og det er derfor to ulike studentråd som i hovedsak er aktuelle

Dette er en ganske kort introduksjon til studentrådene, men det er så mye mer i studendemokratiet det går ann å snakke om. Visste du for eksempel at man kan stille til å sitte i selveste NTNU-styret? Om man velges får man permisjon fra studiene, man får sitte i de aller øverste organene, og har det som en heltidsjobb et helt år! Du kan lese mer om studentpolitikk her.

PS: Studentrådene IE og NV velger ca halparten av sine medlemmer hvert semester, så her er det mange sjanser!

PPS: Både ITV og FTV er betalte stillinger, og er dermed en utrolig god jobb å ha som deltidsjobb ved siden av studiene.

FTV NV

Malin Pettersen Seime

Eg heiter Malin, og eg går 3. året bachelor i fysikk. Eg sit som fakultetstillitsvald (FTV) ut 2020. Den vikitigste opgåva mi som FTV er å ta opp studentanes saker, så viss du synest noko av det fakultetet gjer er kjipt, at noko kan bli betre, eller kva som helst, ta kontakt! Ellers går eg i ein del møter på fakultetsnivå, og eg er fast medlem på leiargruppemøte (vekentleg møte med dekan, prodekanar og instituttleiarar), ansettelsesutvalet (som godkjenner alle ansettelsar av vitenskapleg ansatte på fakultetet), og fakultetsstyert (øvste organ på fakultetet).

Som FTV jobbar eg først og fremst opp mot fakultetet, men viss du har eit problem på eit anna nivå (f.eks. instiutt eller sentralt), så kan eg hjelpe deg med å kome i kontakt med rett person. Eg har kontortid på NV sitt tillitsvaldekontor i 2. etasje på Gamle fysikk rom 254, måndagar 8-10 og torsdagar 10-12. Det er berre å kome innom viss det er noko du vil snakke om! Ellers kan du sende meg ein epost til ftv@sr-nv.no, eller ei melding på Facebook. 

ITV IFY

Vebjørn S. Førde

Som ITV på institutt for fysikk (IFY), er Vebjørn på instituttmøter og studentrådsmøter med NV der han etter beste emne skal prøve å representere meiningane til studentane på IFY, nermare bestemt BFY. I tillegg til å formidle studentane sine meiningar og interesser, så er Vebjørn ein kontaktperson som enten kan hjelpe deg, eller setje deg i kontakt med aktuelle aktørar som kan hjelpe deg. Ingen sak er for liten ellerfor stor, det er berre å ta kontakt.

Kontortid er eit lavterskeltilbod for å kontakte ITV somsynleggjer studentdemokratiet på instituttnivå. Kontortid er ein to vegsinformasjonskanal: Studentane kan ta opp saker med ITV som vert teke vidare langs linja av studentdemokrati og NTNU byråkrati, og ITVkan opplyse studentane om tilhøve ved instituttet, fakultetet og studentdemokratiet.På kontortid er det eit tema for veka, “ukens tema”, for å få i gang samtalar og refleksjon. Sjølv om det er eit tema er det ikkje noko i vegen for at ein tar opp og diskuterer andre saker som er urelaterte til temaet. 
Kontortida til Vebjørn er på Deltakontoret, onsdagar frå 12.00 til 13.00.

Kontaktinfo: 
Kontortid; Deltakontoret, onsdagar, kl. 12.00 – 13.00
E-post: fysikk@sr-nv.no
Ellers er det berre å ta ein prat om laust og fast når du ser han. 

FTV IE

Katrine Langvik

Som FTV skal man være et bindeledd mellom studentene og studentrådet, fakultetet og studentdemokratiet. Som FTV innen IE-fakultetet er man dermed én av fire representanter for matematikkstudentene, samt resten av fakultetet.

Katrine er FTV for IE-fakultetet, og starter høsten 2019. Hennes arbeidsoppgaver er da, blant det nevnt over, å representere fakultetet på studentrådsmøter, AU (Ansettelsesutvalget, ledergruppemøter og for dekanen til fakultetet. Katrine har som mål å kunne forsterke samarbeidet mellom studentene, linjeforeningene tilhørende IE-fakultetet og selve fakultetet. I tillegg vil hun være den kontaktpersonen som alle skal kunne kontakte dersom de ønsker å skrive opp noe.

Foruten å være FTV for IE-fakultetet, studerer Katrine 3. året på bachelor i matematikk, med spesialisering innenfor kryptografi. Hun er óg nå nestleder i ekskursjonskomiteen for 3.klasse, som planlegger ekskursjonen for 2020. Hun har tidligere vært faddersjef for Linjeforeningen Delta under styreåret 2018, tatt del i mange ulike komiteer i Delta, og generelt vært en aktiv Deltager.

ITV IMF

Elias Klakken Angelsen

Instituttillitsvalgt (ITV) for studenter tilknyttet Institutt for matematiske fag (IMF). Dette inkluderer studenter på bachelor- og masternivå og studenter som går årsstudium i matematiske fag.
Sammen med Katrine er Elias Deltas representant ved Institutt for matematiske fag (IMF) og Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE)

Vervet varierer mye. Det kan gå ut på å sitte i møter med forskjellige aktører, slik som Studentrådet IE, Studieprogramrådet og den utvidede ledergruppen ved IMF, ha kontortid, der alle studenter kan komme med innspill til instituttet og fakultetet, eller funke som kontaktperson for studenter ved IMF.
Kontortiden foregår på matteland (3. etasje, Sentralbygg 2) 12-14 mandager. Det er bare å komme innom for å prate om hva det enn måtte være.
Som ITV kan man hjelpe til med det meste, eller eventuelt finne ut hvem som kan hjelpe til med ting som angår instituttet, fakultetet eller NTNU.
ITV kan i stor grad funke som studentenes talerør i mange saker, og derfor er det viktig å komme med innspill for å fremme studentenes sak.

Foruten å være ITV ved IMF, går Elias 2.året bachelor i matematikk og har en del andre verv innenfor både Delta, Realfagsdagene og Realfagsrevyen.
Det er bare å ta kontakt på eliaskan[at]ntnu.stud.no, eller kom innom kontortiden på matteland om det er noe.
Det skal være svært lav terskel for å sende mail. Ta gjerne kontakt!

nb_NONO
en_USEN nb_NONO